Philosophers and Gurus in India

Philosophers in India

The  List of Indian Philosophers & GurusVeda Vyasa
Shri Gaudapadacharya 
Shri Jagadguru Adi Shankaracharya
Sureshwaracharya
Totakacharya
Padmapadacharya
Mandana Misra
Shri Shankarananda
Sri Aurobindo
Swami Vivekananda
Swami Rama Tirtha
Kaviyogi Shudhananda Bharathi 
Vidyaranya Swami
Sadhguru Swami Sundara Chaitanyananda
Sayanacharya
Tapovan Maharaj
Madhusudana Sarasvati
Bhagavan Ramana Maharshi
Swami Ramakrishna Paramahamsa
Swami Ranganathananda
Swami Chidananda
Jiddu Krishnamurthy
Dayananda Saraswati
Sri Vidya Prakasananda Giri Swamy
Swami Yogananda
Sri Bharati Tirtha
Sivananda Saraswati
Hastamalakacharya